Cách cài đặt SSL cho NGINX web server chạy hệ điều hành CentOS 7

Trong bài viết này, HostingRaft.com sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chứng chỉ SSL cho NGINX web server đang chạy trên hệ điều hành CentOS 7.

Lưu ý rằng cấu hình cụ thể của máy chủ của bạn có thể khác nhau dựa trên phiên bản NGINX, hệ điều hành hoặc phương pháp bạn đã sử dụng để cài đặt NGINX.

1. Kết nối với server của bạn qua SSH.

2. Tạo một thư mục có tên là ssl để lưu trữ server key, certificate và intermediate bundle.

sudo mkdir /etc/nginx/ssl

3. Sao chép private key vào thư mục ssl:

cp coolexample.key /etc/nginx/ssl

4. Kết nối SFTP đến server của bạn để upload chứng chỉ SSL và intermediate bundle vào thư mục /etc/nginx/ssl.

5. Di chuyển đến thư mục ssl trong SSH.

cd /etc/nginx/ssl

6. Gộp chứng chỉ SSL và intermediate bundle  thành một file bằng cách sử dụng lệnh nối. bạn có thể sử dụng lệnh SSH sau:

sudo cat f84e19a2f44c6386.crt gd_bundle-g2-g1.crt >> coolexample.crt

Lưu ý: Các chứng chỉ phải được liệt kê theo thứ tự như trên, nếu không sẽ bị lỗi.

7. Mở file cấu hình Nginx.

sudo vim /etc/nginx/sites-available/coolexample.com

8. Cập nhật file config để sử dụng chứng chỉ SSL.

server {
listen 80;
server_name coolexample.com;
return 301 <a href="https://$host$request_uri">https://$host$request_uri</a>;
}

server {
listen 443 ssl;

server_name coolexample.com;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/coolexample.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/coolexample.key;

root /usr/share/nginx/coolexample.com/;
index index.php index.html index.htm;

}

9. Lưu file config.

wq!

10. Khởi động lại Nginx web server.

sudo service nginx restart.

Ok, hy vọng bài viết này đã giúp bạn biết cách cài đặt SSL cho NGINX web server chạy hệ điều hành CentOS 7. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại ở phần bình luận, HostingRaft sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn thành công!


Bài viết liên quan:

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *